Senin, 22 April 2013

10 Sahabat Nabi Muhammad Saw Yang Dijamin Masuk Surga10 Sahabat Nabi Muhammad Saw Yang Dijamin Masuk Surga

Masuk surga adalah sebuah cita-cita setiap Muslim . Rasulullah Saw  menyatakan bahwa ada di antara para sahabatnya ada yang dijamin masuk surga, siapa sajakah  mereka, Mereka itu adalah manusia terbaik di kalangan kaum Quraisy, sosok terbaik di kalangan pemeluk Islam generasi awal, terbaik di kalangan kaum muhajirin (yang hijrah ke Madinah), terbaik di kalangan pasukan perang Badar, terbaik di kalangan para pembai’at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan pemuka umat ini baik di dunia maupun di akhirat. berikut adalah sahabat-sahabat tersebut:

1. Abu Bakar Siddiq ra.
Abu Bakar Ash Shidiq ra adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah saw. Abu bakar merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam tinta emas sejarah, yang telah diabadikan  dalam Al- Quran : “Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya: “Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah : 40)
Abu Bakar Siddiq meninggal pada bulan Jumadil Awal tahun 13 H dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadits.

2. Umar Bin Khatab ra.
        Umar Bin Khotob ra  adalah khalifah yang kedua sesudah Abu Bakar, beliau juga mendapat gelar  Al Farug dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin. Namun semenjak ia bersyahadat dihadapan Rasululloh Saw (tahun ke 6 sesudah kenabian Muhammad Saw), ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat.
Di zaman kekhalifahannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukanya dalam waktu hanya satu tahun. Beliau syahid pada bulan Dzulhijah setelah Idul Adha tahun 35 H dalam umur 64 tahun karena dibunuh, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang terletak dalam masjid Nabawi di Madinah.

3. Usman Bin Affan ra.
          Usman Bin Affan ra adalah kholifah  ketiga setelah wafatnya Umar ra, pada pemerintahanya lah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang meriwayatkan 88 tahun) dan dikuburkan di Baqi’.

4. Ali Bin Abi Thalib ra.
          Ali Bin Abi Thalib ra Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan ahli siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya didalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Kufah, Iraq sekarang.

5. Talhah Bin Abdullah ra.
          Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq ra, selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Di dalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Talhah Bin Abdullah gugur dalam Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah.

6. Zubair Bin Awaam
          Memeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun.

7. Sa’ad bin Abi Waqqas
          Sa'ad Bin Abi Waqas ra mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi’.

8. Sa’id Bin Zaid
          Sa'id Bin Zaid ra sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi’.

9. Abdurrahman Bin Auf
          Abdurahman Bin Aur ra memeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di Baqi’.

10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah
          Abu Ubaidillah Bin Jarrah ra masuk Islam bersama Usman bin Math’uun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah saw. Digelari dengan Aminu Hadzihil Ummah (Orang yang sangat terpercaya di umat ini). Termasuk dari anggota pasukan Perang Badr. Wafat syahid disebabkan oleh wabah menular Amwaspada tahun 18 H di Urdun  dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin.

Sabtu, 20 April 2013

Kegiatan Ta'lim

Foto PembangunanGambar Pembangunan Musholla Al-Hikmah Perum Griya Setu Permai, Pada gambar yang ke 3 paling bawah nampak Gambar Musholla lama yang terbuat dari bambu ( sebelah kanan)


Proposal Pembangunan Musholla Al-HikmahHanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
( QS AT-Taubah ; 18 )


No           :   01  /PPM/I/2013                                                          Setu, 2 Januari 2013     
Perihal      :  Permohonan BantuanDana                                             Kepada Yth 
                  PembangunanMushollaAl-Hikmah                                   Bapak / Ibu / saudara
Sifat        :  Biasa                                                                                  .........................
Lamp      : 1 bundel                                                                           Di Tempat
                                                              
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah SWT. Kita memohon pertolongan-Nya dan ampunan serta perlindungan-Nya dari segala keburukan dan kelemahan. Barangsiapa yang diberi hidayah-NYA, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, dan barangsiapa yang tidak mendapat hidayah, tidak ada sesuatu pula yang mampu menolongnya. Subhanallahi walhamdulillahi walaa ilaha illallah wallahu akbar. 

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah-Nya, memberi nasehat dan membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa'at Beliau, nanti di Yaumil Akhir. Amin 

Sehubungan dengan rencana renovasi Pembangunan Musholla Al-Hikmah yangbbertempat di Perumahan Griya Setu Permai Rt:007 / 10 Desa Ciledug Kec. Setu Kab. Bekasi, Kami selaku  Panitia Pembanguan Musholla bersama surat ini bermaksud mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak / Ibu / Saudara, Adapun rincian Pembagunan ( terlampir).

Demikian surat permohonan bantuan ini kami buat, semoga apa yang telah diberikan Bapak / Ibu / Saudara dengan hati yang ikhlas mendapat balasan dari Alloh SWT. Amien

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


PANITIA PEMBAGUNAN MUSHOLLA AL-HIKMAH
KETUA
Ust. Nur Hamid

SEKRETARIS
Acep Hendrianto
  
Tembusan  :

1.       Ketua DKM Al-Hikmah
2.       Ketua Rt.007                              
3.       Ketua Rw. 10
4.       Kepala Desa Ciledug       
5.       Camat setu
6.       Arsip

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.( QS Al-Baqoroh ; 261)

I  PENDAHULUAN
    Berangkat dari kondisi Musholla Alhikmah saat ini yang memang sudah membutuhkan banyak perbaikkan dan tidak memadainya kondisi fisik bangunan untuk mendukung kegiatan ibadah dan pembinaan ke-Islaman masyarakat sekitar. Untuk itu panitia dengan di dukung segenap masyarakat setempat khususnya ummat Islam sepakat untuk merenovasi bangunan  Musholla Alhikmah

    Seperti kita pahami bahwa sejak zaman Rasulullah Muhamad SAW, masjid/musholla bukan hanya tempat ibadah tetapi merupakan pusat kegiatan berdimensi luas. Ketika Rasulullah Saw dan para sahabatnya Hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau singgah di suatu tempat yang dikenal dengan Quba. Disinilah Rasulullah membangun sebuah mesjid yang diberi nama Mesjid Quba. Begitu juga ketika sampai di Madinah Rasulullah membangun Mesjid Nabawi. Ini semua menunjukan bahwa mesjid memiki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin.

     Di zaman Rasulullah Saw, mesjid/musholla  menjadi sarana untuk memperkokoh iman para sahabatnya. Disamping itu, mesjid/musholla juga digunakan sebagai sarana peribadatan dan tempat mengkaji ajaran Islam. Allah berfirman : Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, dan tidak takut(kepada siapa pun) selain kepada Allah maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (QS:At-Taubah:8)

    Mesjid/musholla mengajarkan kaum Muslimin banyak hal. Dalam shalat berjamaah misalnya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Roh Jama`i dan kebersamaan, ketaatan kepada pemimpin, tujuan hidup yang satu, kesamaan langkah dan gerak, dan masih banyak pelajaran lainya bisa kita ambil dari tempat yang suci ini.

    Kebersihan juga pelajaran penting yang bisa diambil dari roh dan semangat Mesjid. Berangkat ke mesjid/musholla dalam keadaan berwudhuk dan melepas alas kaki ketika memasuki mesjid/musholla. Hal ini mengajarkan kepada setiap pribadi muslim untuk menjaga kebersihan, Setiap mereka harus memulai pekerjaan sehari-harinya dengan niat yang bersih.


     Rasulullah saw menjadikan mesjid sebagai sentral ilmu pengetahuan. Dari mesjidlah Rasulullah membina masyarakat baru Madinah. Ahlu Suffah adalah mereka yang banyak mengambil manfaat dari ajaran Rasulullah. Disamping mereka tinggal dibagian belakang masjid mereka juga sangat tekun menghafal hadist-hadist Rasullah Saw. Abu Hurairah adalah salah seorang dari ratusan Ahli Shuffah yang banyak meriwayat hadis dibandingkan sahabat lainya. Tradisi menjadikan mesjid sebagai pusat ilmu pengetahuan ini diteruskan oleh para Ulama Muslimin dalam mengembangkan Risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw.

     Di era modern sekarang ini kita harus mampu memerankan dan memakmurkan Mesjid/musholla. Memakmurkan Mesjid/musholla mempunyai dua pengertian. Hissi dan maknawi. Hissi berarti membangun Mesjid/musholla secara fisik, membersihkanya, melengkapi sarana wudhuk dan yang lainya. Sedangkan memakmurkan Mesjid/musholla secara Maknawi adalah meramaikan Mesjid/ musholla dengan shalat berjama`ah, membaca al-quran, i`tikaf, dan ibadah lainya. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadikan musholla sebagai pusat kegiatan dan pengembangan masyarakat. 

     Dan disamping itu kita harus bisa memposisikan mesjid/musholla sebagai wadah pemersatu kaum muslimin. Menghidupkan kembali peranan mesjid dengan segala macam aktivitas yang telah kita paparkan diatas yang telah terbukti membawa kaum muslim pada puncak peradaban besar.

 Wallahu a`lamu bissawab.

II.  DASAR HUKUM
1.       Firman Alloh Swt :
“Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Alllah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, serta tetap mendirikan Shalat, mengeluarkan Zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan untuk menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk.” (At Taubat :18).
2.       Sabda Rosululloh Saw :
Barang siapa yang telah membangunkan sebuah masjid, yang sengaja mencari keridhaan Allah, nanti Allah buatkan pula untuknya sebuah rumah di dalam syurga (Hr Bukhari dan Muslim).
3.       Musyawarah Warga Rt.007/10 Desa Ciledug, Kec. Setu
4.       Musyawarah Pegurus DKM AL-HIKMAH mengenai rencana renovasi bangunan musholla secara bertahap.
III. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan Pembangunan Musholla antara lain :
1.       Menyediakan sarana ibadah  bagi umat islam pada umumnya dn warga  RT.007/10 pada khususnya.
2.       Memberikan sarana dalam peningkatan Aqidah ,Aklaqul Karimah serta membina Ukhuwah Islamiyah
3.       Pusat permusyawaratan umum warga
4.       Membentengi kepribadian dan fitrah manusia sebagai mahluk yang diciptakan oleh Alloh SWT sebagai kholifah dimuka bumi ini dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT
IV. LOKASI
Lokasi Musholla Al-Hikmah sesuai degan site plan yang dibuat oleh Pengembang Peumahan GRIYA SETU PERMAI, PT INDAH CEMANI RAYA terletak di Fasos-Fasum blok A8 Rt.007/10  Desa Ciledug Kec. Setu Kab. Bekasi.
V. SUMBER DANA
1.  Dana Awal ( Kas Musholla )
2. Donatur Tetap
    ( Iuran Sumbangan warga Rt.007/10 Perumahan GRIYA SETU PERMAI )
3. Donatur Tidak Tetap
    - Simpatisan / Masyarakat Muslim
    - Instansi Pemerintah maupun swasta.

VI. SUSUNAN PANITIA

Terlampir

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Terlampir

VIII. GAMBAR

Terlampir

IX. PENUTUP

   Demikian proposal pembangunan musholla Al-Hikmah ini kami disampaikan dengan harapan semoga terwujudnya Pembangunan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Alloh SWT bagi umat Islam, khususnya masyarakat sekitar Rt007/10 desa Ciledug.
Peran dan partisipasi dari semua pihak sangat di harapkan agar rencana dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar
. Semoga proposal ini dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan usaha pembangunan Musholla al-Hikmah, sehingga seluruh warga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang rencana pembangunan ini. Atas dukungan dan bantuan Bapak Ibu / Saudara kami ucapkan Jazakumulloh khoirun katsiron. Semoga Alloh SWT membalas segala amal serta melipat gandakan pahalanya  AMINLEMBAR PENGESAHAN

Setu, 28 Juli 2012
                                                                                                                            
PANITIA PEMBAGUNAN MUSHOLLA AL-HIKMAH
KETUA
Ust. Nur Hamid


Ketua DKM Al-hikmah
Subuh Sarwoko

Ketua RW 010

Heri Purwadi


MENGETAHUISEKRETARIS
Acep Hendrianto


Ketua Rt 007
Hardi

Kepala Desa Ciledug

H. Muhkasan

Tembusan:
1.       Ketua DKM Al-Hikmah
2.       Ketua Rt 007
3.       Ketua Rw 10
4.       Kepala Desa Ciledug
5.       Camat Setu
6.       ArsifPANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA
AL-HIKMAH
Perum. Griya Setu Permai Rt.007/10 Desa Ciledug Kec. Setu Kab. Bekasi


Penasehat                  :                                   Ketua DKM Al-Hikmah

                                                                        Ketua RT 007

                                                                        Ketua RW 010


Ketua                          :                                   Ust. Nurhamid 

Sekretaris                    :                                   Acep Hendrianto

Bendahara                                                      Supriyanto


Seksi-Seksi                 :

Seksi Perencanaan
dan Pembangunan    :                                   Irfan

Seksi Pendanaan       :                                   Fanna Maulana ( Ketua )

                                                Amrizal             ( anggota )
                                               
                                                Soleh Khoir      ( anggota )

                                                Sukma G.         ( anggota )

                                                Lukman                        ( anggota )

                                                Ust. Solahudin ( anggota )


Seksi Pengadaan
dan Logistik                :                                   A. Munandar


Dokumentasi              :                                   Joko

Catatan                       :

Untuk Donatur atau hamba Alloh yang akan menyisihkan dananya dijalan Alloh Sumbangan dapat ditransfer ke:

No Rek.   :  0842-01-021511-53-9
A/n          :  SUPRIYANTO
BRI          :  0842 UNIT SETU TAMBUN